נציב קבילות סטודנטים

נציב קבילות סטודנטים

נציבות קבילות הסטודנטים

סטודנטים.ות יקרים.ות,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ע"פ תקנון ביה"ס, מונה נציב קבילות סטודנטים – ד"ר חנן מיכאלי, המשמש מאז שנת 2017 כמנהל חווית השירות ופניות הציבור במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).

נציב הקבילות מהווה סמכות עצמאית, אובייקטיבית, ניטראלית ובלתי תלויה, המייצגת את האינטרסים המשותפים של  ביה"ס האקדמי לסיעוד שמיר ושל כלל הסטודנטים הלומדים בו.
הנציב יטפל בקבילות שתוגשנה על ידי סטודנטים.ות הטוענים.ות לפגיעה –בזכויותיהם.ן לרבות –במסגרת הליך משמעתי ו/או ליחס בלתי ראוי ו/או לטיפול בלתי הולם בענייניהם.ן האקדמיים ו/או המנהליים מצד חברי סגל ההוראה האקדמי ו/או חברי הסגל המנהלי בביה"ס האקדמי לסיעוד, להוציא החלטות בנושאי מלגות.

הפניה לנציב הקבילות תעשה רק לאחר שהסטודנט.ית  פנה.ת לכלל הגורמים הרלונטיים בבית הספר, והבעיה לא באה על פתרונה.

לעניין זה יובהר, שנציב הקבילות אינו מהווה ערכאת ערעור על החלטות הגורמים המוסמכים לפי תקנון המשמעת, אלא רק בחינת תקינות ההליך המשמעתי, והאם לא נפל בהחלטה פגם מהותי היורד לשורשה (כגון שההחלטה התקבלה משיקולים זרים ו/או בשרירות ו/או בחוסר תום לב וכיו"ב.).
הנציב, יבדוק ויברר כל קבילה שתוגש אליו, וישיב לקובל.ת, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בעניין הקבילה לכל גורם מוסמך בביה"ס האקדמי לסיעוד.

בקבילות המוגשות לנציב יפורטו שמו המלא של הקובל.ת, מספר ת.ז, כתובת, טלפון, שנת לימודים ומסלול לימודים. לא תתאפשר הגשתן של קבילות אנונימיות לנציב, אולם על פי בקשת הקובל.ת ובהסכמת הנציב, תיתכן אפשרות לטפל בקבילה תוך שמירת פרטי הקובל.ת חסויים.

במידה ויש ברצונכם לפנות לנציב קבילות הסטודנטים. אנא מלאו טופס זה במלואו וכתבו בבירור את נושא פנייתכם.