שבץ מוחי

שבץ מוחי

מרכז ההכשרות המוכרות בסיעוד

אל תישארו מאחור- קורס על בסיסי שיזניק אתכם קדימה

שבץ מוחי

ימי הלימודמשך הקורס
יפורסם בהמשךכשנה

קורס על בסיסי שבץ מוחי נועד לרכישת ידע תיאורטי ומיונויות קליניות המהווים בסיס לסמכויות בקבלת החלטות בטיפול במטופלים הלוקים בשבץ מוחי. תכנית הקורס מתמקדת בהקניית ידע ומתן כלים בהבנת פתופיזיולוגיה מורכבת של שבץ מוחי, זיהוי גורמי סיכון וסימני נסיבוכים, ביצוע אומדן ומתן טיפול למטופל עם שבץ מוחי בשלבים שונים של המחלה ודרגות חומרה שונות של הפגיעה. בתהליך הלמידה יינתן דגש על קידום בריאות, מניעה ושמירת רצף הטיפול, לרבות שחרור המטופל לקהילךה ושלבי השיקום.

קורס על בסיסי שבץ מוחי

מה צריך לדעת על מנת להירשם

תאריך תחילת הקורס: 

ינואר 6, 2025

*הפתיחה מותנית במספר הנרשמים ובאישור מינהל הסיעוד משרד הבריאות

תאריך אחרון להרשמה:

ספטמבר 30, 2024

דרישות מיוחדות לקורס:

שכר לימוד:

*יתכנו שינויים לקראת שנת 2025

 

ללא הנחה

לאחר הנחה (50%)

שכ"ל בחטיבה משותפת

2,205 ₪

1,103 ₪

שכ"ל בתחום קליני ייחודי

7,770 ₪

3,885 ₪

סה"כ

9,975

4,988

 

הנחה בשכר לימוד

 • ניתן להגיש בקשה להנחה בשכ"ל בגובה של 50% משכר הלימוד.
 •  הנחה בשכר לימוד אינה חלה על תשלומים עבור דמי רישום, בחינת רישום/רישוי ותעודת רישום/רישוי.
 •  הנחה בשכר לימוד תינתן לאח/ות אשר עומד/ת בכל התנאים

המפורטים בסעיף א.2.2.2 .אחות שאינה עומדת באחד מהתנאים הנ"ל, תשלם שכר לימוד מלא.

 תנאים 2.2.2.א

 הנחה בשכר לימוד תינתן ללומדים העומדים בתנאים הבאים:

 • אחות מוסמכת המועסקת במוסד רפואי ממשלתי או מוסד רפואי ציבורי אחר או קופת חולים )ראה נספח 1 ,)מטעמו נשלחה לתוכנית הלימודים.
 • אחות מוסמכת הלומדת בתוכנית מלאה או בתחום קליני ייחודי בלבד )מודולה ייחודית( שממומנת על ידי משרד הבריאות.
 • מנהלת הסיעוד במוסד הרפואי מצהירה בכתב כי העסקתה של האחות תתוכנן לתחומים הרלוונטיים לתוכנית ההשתלמות המוכרת )ראה נספח 3.)
 • בקשת האחות בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד אושרה על ידי הוועדה להנחה בשכר לימוד, להלן "הוועדה".

תנאי סף לקבלה:

א. אזרח ישראל או תושב ישראל.

ב. בעל תעודת רישום קבועה כמורשה לעסוק בסיעוד כאח/ות מוסמך/ת

ג. בעל תואר אקדמי מוכר בסיעוד לרבות בוגרי מסלול הסבת אקדמאיים בסיעוד בישראל.

ד. ציון 70 ומעלה בתוקף, בבחינת המיון.

 

תואר מוכר בסיעוד הינו תואר שהוכר לאח/ות על ידי הוועדה הבין מוסדית ברשות אגף -השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. רשימת התארים מתעדכנת מעת לעת בחוזר "חוגים אקדמיים מוכרים לצרכי שכר בשרות המדינה, שרותי בריאות כללית ובתי חולים הדסה ושערי צדק אחיות"

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic-class_AcademicClass_Nurs.pdf

 

פטור ממבחן ממיין יינתן למועמדים הבאים:

   • בעלי תואר PhD מוכר במדינת ישראל
   • בעלי תואר מומחיות בסיעוד בישראל (Practitioner Nurse)
   • בוגרי השתלמות מוכרת בסיעוד ב 5 שנים קלנדריות קודם לשנת הרישום לתכנית ההשתלמות המוכרת.
   • בעלי ציון 70 ומעלה במבחן רישום ממשלתי למעמד אח/ות מוסמך/ת, שנבחנו במהלך 4 שנים קלנדריות קודם לשנת הרישום לתכנית ההשתלמות המוכרת.

תהליך הקבלה להשתלמות מוכרת בסיעוד:

א. מיון מועמדים להשתלמות ייעשה רק בין המועמדים שעמדו בכל תנאי הקדם.

ב. עדיפות בקבלה תינתן למועמדים בעלי המלצה מטעם המוסד המעסיק (נספח 1)

ג. מיון מועמדים באחריות וסמכות מוסד הכשרה בו מתקיימת תכנית ההשתלמות המוכרת.

הודעה על קבלה להשתלמות מוכרת בסיעוד:

א. הודעה על קבלה או אי קבלה של מועמד להשתלמות מוכרת תימסר למועמד בכתב.

ב. כוחה של החלטת בית הספר על קבלה או אי קבלה של מועמד יפה רק לאותה שנת לימודים.

ג. מועמד שהתקבל ולא מימש את זכותו ללימודים, ומעוניין ללמוד בשנת לימודים אחרת, חייב

להירשם מחדש ולעמוד בכל דרישות המחייבות בעת הרישום.

מסמכים להגשה

להרשמה יש להגיש לקמפוס לסיעוד את המסמכים הבאים:

 • ערכת הרשמה מלאה לכל הקורסים מלבד הדרכה קלינית – (פרט לחלק של החיסונים) להורדת ערכת הרשמה לחצו כאן 
 • להורדת ערכת הרשמה לקורס על בסיסי בהדרכה קלינית כנסו לדף הקורס
 • תמונת פספורט.
 • תעודת רישום קבועה כמורשה לעסוק בסיעוד כאח/ות מוסמך/ת
 • צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 • תואר אקדמי מוכר בסיעוד לרבות בוגרי מסלול הסבת אקדמאיים בסיעוד בישראל.
 • לבוגרי מסלול הסבת אקדמאיים בסיעוד- אישור מביה"ס לאחיות/חוג לסיעוד על סיום מסלול הכשרה להסבת אקדמאיים לסיעוד בישראל.
 • 100   ש"ח במזומן / כרטיס אשראי (במקרה של ביטול מצד המועמד לא יוחזרו דמי ההרשמה)
 • ציון 70 ומעלה בתוקף, בבחינת המיון.

בעלי פטור ממבחן ממיין יצרפו את המסמכים הבאים:

  1. תעודת בוגר תואר PhD מוכר במדינת ישראל – אחת מהחלופות הבאות:
   • העתק נאמן למקור של תעודה המעידה על תואר PhD מאחד המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, המוכר ע"י מל"ג.
   • לבעלי תעודה המעידה על תואר PhD מטעם מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, אישור של הוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל.
  2. העתק נאמן למקור של תעודת בוגר השתלמות מוכרת בסיעוד שניתנה במהלך 5 השנים שקדמו למועד הרישום.
  3. העתק נאמן למקור של תעודת בוגר במומחיות בסיעוד בישראל (Practitioner Nurse )
  4. אישור חתום של מינהל הסיעוד המעיד על ציון 70 ומעלה במבחן רישום ממשלתי למעמד אח/ות מוסמך/ת מ- 4 שנים שקדמו למועד הרישום

  טופס בקשה להנפקת אישור על ציון במבחן הרישום הממשלתי, ניתן להוריד מהאתר האינטרנט של מנהל הסיעוד בקישור הבא:

  https://my.health.gov.il/MyPortal/MedWorkers/Pages/MainPage.aspx

  יש להגיע לביה"ס למסירת טפסי
  ההרשמה והצגת תעודות מקוריות והעתקים
  בימים א'-ה' : בין השעות 09:00-14:00, יום ו' , בין השעות 09:00-11:00

  לפרטים נוספים ניתן
  לפנות למעיין נתן, בטל' :
  08-9778205/ 08-9779471

כתובתנו:
ביה"ס לסיעוד, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), צריפין 70300
להוראות הגעה בוויז:

לחצו כאן

מזכירת מסלול הסבת אקדמאים
לאה בן דוד

מזכירת מסלול תואר ראשון B.S.N ומסלול פראמדיקים
עמליה אלימלך

מזכירת הכשרות מוכרות בסיעוד
מעין חיים

מזכירת מרכז ס.ה.ר
חן כהן

מזכירת מרכז השתלמויות
שירה רחל לוי טדג'יאב

ביה"ס לסיעוד, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), צריפין 70300

מזכירות בית הספר פתוחה לקראתכם. על מנת לוודא שנוכל לטפל בכם כיאות מומלץ לתאם בטלפון מראש

ראשון – חמישי: 8:00-17:00
שישי – סגור

פקס, ברור- בירוקרטיה עד הסוף

08-9542449
אבל עדיף במייל 
[email protected]

האקדמיה לאחיות שמיר

קדימה בואו נצלול...

כיצד אפשר לדבר איתנו

במיייל

בטלפון

שאלות נפוצות

מזכירת מסלול הסבת אקדמאים
לאה בן דוד

מזכירת מסלול תואר ראשון B.S.N
ומסלול פראמדיקים
עמליה אלימלך

מזכירת הכשרות מוכרות בסיעוד
מעין נתן

מזכירת מרכז ס.ה.ר
חן כהן

מזכירת מרכז השתלמויות
שירה רחל לוי טדג'יאב

ביה"ס לסיעוד, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), צריפין 70300

מזכירות בית הספר פתוחה לקראתכם. על מנת לוודא שנוכל לטפל בכם כיאות מומלץ לתאם בטלפון מראש

ראשון – חמישי: 8:00-17:00
שישי – סגור

פקס, ברור- בירוקרטיה עד הסוף

08-922-511 
אבל עדיף במייל 
[email protected]

כיצד אפשר לדבר איתנו

במיייל

בטלפון

שאלות נפוצות

מזכירת מסלול הסבת אקדמאים
לאה בן דוד

מזכירת מסלול תואר ראשון B.S.N
ומסלול פראמדיקים
עמליה אלימלך

מזכירת הכשרות מוכרות בסיעוד
מעין חיים

מזכירת מרכז ס.ה.ר
חן כהן

מזכירת מרכז השתלמויות
שירה רחל לוי טדג'יאב

ביה"ס לסיעוד, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), צריפין 70300

מזכירות בית הספר פתוחה לקראתכם. על מנת לוודא שנוכל לטפל בכם כיאות מומלץ לתאם בטלפון מראש

ראשון – חמישי: 8:00-17:00
שישי – סגור

פקס, ברור- בירוקרטיה עד הסוף

08-9542449
אבל עדיף במייל 
[email protected]

ברוכים הבאים לבית הספר האקדמי לסיעוד שמיר

בחרו במסלול המבוקש

סטודנטים לסיעוד תואר ראשון

המסלולים האקדמאים